ceny biletów minieuroland nowe

PARKING DLA ODWIEDZAJĄCYCH

 • Zapewniamy naszym gościom przestronny parking zlokalizowany bezpośrednio przy atrakcji.
 • Samochody obowiązuje opłata w wysokości 5 zł bez ograniczeń czasowych.
 • Bilet parkingowy zakupuje się w kasach parku wraz z biletem wstępu.

Bilet ulgowy przysługuje:

 • dzieciom, młodzieży, studentom (po okazaniu legitymacji uczniowskiej lub studenckiej),
 • seniorom, emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom (po okazaniu dokumentu uprawniającego do zniżki)

Bilet rodzinny przysługuje:

 • rodzicom lub opiekunom z dziećmi i upoważnia do wstępu maksymalnie 2 osoby dorosłe z dwojgiem (2+2), z trojgiem (2+3) lub czworgiem (2+4) dzieci. Dla każdej kolejnej osoby należy dokupić odpowiedni bilet.

Bilet dla Kłodzczan przysługuje:

 • mieszkańcom i osobom zameldowanym w Kłodzku, po okazaniu dokumentu tożsamości, którego organem wydającym jest Burmistrz Miasta Kłodzko.

Wstęp wolny przysługuje:

 • dzieciom do lat 3 pod opieką rodziców/opiekunów,
 • licencjonowanym przewodnikom i pilotom wycieczek za okazaniem uprawnień.

Regulamin Parku Miniatur Minieuroland

W trosce o Państwa bezpieczeństwo prosimy o zapoznanie się oraz przestrzeganie Regulaminu Parku Miniatur Minieuroland

REGULAMIN

§ 1.

 1. Na terenie Parku Miniatur Minieuroland w Kłodzku (zwanego dalej „Parkiem”) przebywać można wyłącznie w godzinach jego otwarcia.
 2. Godziny otwarcia Parku są opublikowane na stronie Parku www.minieuroland.pl/godziny-otwarcia/.
 3. Zwiedzanie Parku nie jest ograniczone czasowo i odbywa się samodzielnie.
 4. Cennik biletów dostępny jest przy kasach biletowych oraz na stronie internetowej minieuroland.pl w zakładce „cennik”.
 5. Bilet dla Kłodzczan nie obowiązuje w przypadku wydarzeń specjalnych takich jak Majówka czy Otwarcie Festiwalu Kwiatów.
 6. Bilety do Parku można zakupić w kasie biletowej gotówką lub za pomocą karty płatniczej oraz drogą internetową na stronie www.sklep.minieuroland.pl.
 7. Zakupiony bilet, uprawniający do wejścia i korzystania z atrakcji można wykorzystać wyłącznie w dniu zakupu. Wyjątek stanowi bilet zakupiony przez sklep online.
 8. Zakupiony bilet nie podlega zwrotowi.
 9. W kasie biletowej Parku istnieje możliwość zakupu zaproszenia z trzymiesięcznym okresem ważności, jako podarunku dla osoby trzeciej, upoważniającego do wstępu do Parku Miniatur Minieuroland na takich samych warunkach jak w przypadku zakupu biletu.
 10. Zabrania się przekazywania zakupionego biletu osobom trzecim. Wyjątkiem jest zakup zaproszenia do Parku Miniatur Minieuroland, o którym mowa w pkt 7. Cena zaproszenia odpowiada cenie biletów wg cennika Parku.
 11. Za bilety/zaproszenia zakupione a niewykorzystane nie przysługuje zwrot ani całości, ani części ceny zakupionych biletów/zaproszeń.
 12. Opłata za bilety i zaproszenia do Parku pobierana jest z góry według cennika i nie podlega zwrotowi. Cennik jest opublikowany w kasie biletowej w widocznym miejscu oraz na stronie internetowej Parku minieuroland.pl.
 13. Przy Parku Miniatur Minieuroland znajduje się płatny parking dla zwiedzających.
 14. Opłata za parking bez żadnych ograniczeń czasowych wynosi 5 zł.
 15. Przy zakupie biletu podczas jednej transakcji może być pobierana kaucja za kartę magnetyczną w wysokości 10 zł. Karta magnetyczna upoważnia do przejścia przez bramki na teren Parku oraz stanowi formę biletu elektronicznego. Kaucja ta jest zwracana przy wyjściu z Parku w automacie lub w przypadku jego awarii w kasie biletowej. Zgubienie karty magnetycznej jest równoznaczne z utartą możliwości odzyskania kaucji. Kartę magnetyczną uprawniającą do wejścia można zwrócić wyłącznie w dniu jego zakupu.
 16. Dzieci do lat 16 mogą przebywać na terenie Parku wyłącznie pod opieką rodziców bądź opiekunów prawnych.
 17. Rodzice i opiekunowie prawni zobowiązani są do sumiennego wypełniania swych obowiązków nadzoru.
  W ramach tego obowiązku rodzice oraz opiekunowie odpowiadają za wszelkie szkody spowodowane przez podopiecznych, którzy nie ukończyli 18 roku życia.
 18. Organizator pobytu grupy zorganizowanej ponosi odpowiedzialność za skutki zachowania uczestników grupy. Grupy zorganizowane muszą mieć co najmniej jednego opiekuna na 15 uczestników lub jednego opiekuna na 10 dzieci w przypadku przedszkoli, odpowiedzialnego za swoich podopiecznych przez cały czas przebywania na terenie obiektu.
 19. Niesprzyjające oraz trudne warunki atmosferyczne i pogodowe (burze, wichury, ulewny deszcz, opady śniegu) nie mogą stanowić podstawy do reklamacji i jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Parku Miniatur Minieuroland.
 20. Park Miniatur Minieuroland nie ma wpływu na pogodę i warunki atmosferyczne, a klient na własną odpowiedzialność podejmuje decyzję o zakupie biletu w danym dniu i w danym momencie.
 21. Nagła zmiana warunków pogodowych nie będzie stanowić podstawy do zwrotu kosztów poniesionych
  na zakup biletu, reklamacji lub innych roszczeń w stosunku do Parku Miniatur Minieuroland.
 22. Wszelką odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody na zdrowiu, życiu lub mieniu osób korzystających
  z Parku, wynikającą z naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu i nieprzestrzegania jego postanowień, ponosi sprawca szkody lub jego opiekun prawny.
 23. Bezwzględnie należy przestrzegać przepisów przeciwpożarowych.
 24. Ze względów bezpieczeństwa Park jest monitorowany.
 25. Zakup biletu oznacza zapoznanie się i akceptację niniejszego regulaminu.

§ 2.

 1. Obiekt dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 2. Korzystanie ze wszystkich toalet znajdujących się na terenie Parku jest bezpłatne.
 3. Wszystkie obiekty przeznaczone do zabawy znajdujące się w Parku Miniatur Minieuroland, z których korzystać będą dzieci są urządzeniami, spełniającymi wszelkie wymogi bezpieczeństwa.
 4. Opiekunowie dzieci korzystających z placu zabaw mają obowiązek przeczytania oraz przestrzegania zasad Regulaminu znajdującego się przy wejściu na plac zabaw.
 5. Użytkowanie urządzeń do gier i zabaw odbywa się na własną odpowiedzialność.
 6. Na teren Parku można wchodzić z psami. Psy wprowadzać można tylko na krótkiej smyczy. Psów agresywnych i należących do ras niebezpiecznych bezwzględnie wprowadzać nie wolno. Ze względu na higienę nakazuje się właścicielowi (opiekunowi) zachowanie czystości po swoim zwierzęciu na terenie Parku. Pozostałych zwierząt domowych wprowadzać nie wolno.
 7. Właściciele psów mają prawo otrzymać wodę do picia dla swojego zwierzęcia w punktach gastronomicznych zlokalizowanych na terenie Parku.
 8. Nie wolno wprowadzać żadnych zwierząt na teren placu zabaw.
 9. Robienie zdjęć i filmów na terenie Parku jest bezpłatne – na odpowiedzialność osoby wykonującej te czynności.
 10. Zdjęcia i filmy robione na terenie Parku nie mogą być wykorzystywane w celach komercyjnych bez zgody właściciela Parku.

§ 3.

 1. Kategorycznie zabrania się wchodzenia na trawniki i infrastrukturę Parku oraz dotykania i wchodzenia na makiety.
 2. Zabrania się niszczenia zieleni (trawy, drzew i krzewów) na terenie Parku.
 3. Zabrania się wnoszenia na teren Parku broni palnej lub innych niebezpiecznych przedmiotów (noży, łańcuchów, kastetów, itp.).
 4. Zabrania się jeżdżenia na rowerach, hulajnogach, deskorolkach, rolkach oraz na wszelkiego rodzaju wrotkach na terenie Parku. Rowery należy zostawiać w miejscach do tego przeznaczonych.
 5. Osoby znajdujące się na terenie Parku nie mogą swoim zachowaniem stwarzać zagrożenia dla życia lub zdrowia albo mienia swojego i innych osób.
 6. Na terenie Parku zabrania się wszelkich agresywnych zachowań: popychania, przewracania i niszczenia cudzego mienia. Osoby, które nie dostosują się do tej zasady ponoszą odpowiedzialność materialną, niezależnie od odpowiedzialności karnej.
 7. Na terenie parku obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu oraz palenia papierosów poza wyznaczonymi strefami.
 8. Osobom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających zabrania się korzystania z atrakcji Parku.
 9. Zabrania się zaśmiecania terenu Parku. Goście są zobowiązani do zachowania czystości a zużyte butelki i opakowania zobowiązani są wyrzucać do pojemników na śmieci.
 10. Na terenie Parku obowiązuje bezwzględny zakaz handlu bez pisemnej zgody właściciela Parku Miniatur Minieuroland.
 11. Goście mają zakaz wchodzenia do pomieszczeń lub części pomieszczeń nieprzeznaczonych dla osób nieuprawnionych, m.in.: pomieszczeń gospodarczych, biur, kas, barów, szatni personelu, magazynów, zapleczy, itd.
 12. Wejście do pracowni modelarskiej odbywa się za zgodą personelu Parku.

§ 4.

 1. Odpowiadamy wyłącznie za szkody spowodowane błędami i ewidentnymi zaniedbaniami pracowników Parku Miniatur Minieuroland.
 2. W szczególności nie odpowiadamy za wniesione do parku przedmioty. Nie odpowiadamy za przedmioty przekazane pracownikom lub pozostawione w parku.
 3. Nie odpowiadamy za uszkodzenia ciała wynikające z nieprawidłowego użytkowania urządzeń i wyposażenia Parku.
 4. Park Miniatur Minieuroland w Kłodzku jest uprawniony, bez obowiązku wypłacenia odszkodowania, do usunięcia z terenu Parku osób, które nie posiadają ważnego biletu lub postępują wbrew przepisom Regulaminu.
 5. Kto przeszkadza innym gościom, używa infrastruktury i urządzeń parku wbrew instrukcjom i przepisom oraz nie podporządkowuje się zaleceniom personelu, może zostać wyproszony z terenu Parku. Roszczenia o zwrot, choćby cząstkowej ceny za bilet, zostaną oddalone.
 6. W przypadku występowania silnego wiatru, słabej widoczności, burzy i innych gwałtownych zjawisk atmosferycznych, mając na względzie bezpieczeństwo gości, zastrzegamy sobie prawo do unieruchomienia wybranych atrakcji lub urządzeń.
 7. Zastrzegamy sobie prawo do unieruchomienia niektórych urządzeń ze względu na konserwację bądź serwisowanie albo ich rozbudowę.
 8. Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Parku wynikające z działania siły wyższej jak np. brak dostawy energii elektrycznej, działanie sił przyrody itp.

Dziękujemy za przestrzeganie zasad Regulaminu i życzymy miłego pobytu oraz wyjątkowych wrażeń.